Валентність силіцію: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Si — Силіцій | Хімія сполук

Силіцій – хімічний елемент із символом Si і атомним номером 14; є другим за поширеністю елементом на Землі (27,6% за масою), переважно, знаходиться у вигляді кисневих сполук (кремнезем SiO2, силікатні та алюмосилікатні породи). Просту речовину називають «кремній». Природний кремній складається із трьох стабільних ізотопів: 28Si(92,27%), 29Si(4,68%) та 30Si (3,05%).

 

Проста речовина


Електронна конфігурація 1s22s22p63s23p2. За числом валентних електронів є аналогом вуглецю, але має більший розмір атому та меншу енергію іонізації. Максимальне координаційне число кремнію – шість, а найбільш характерне чотири. Кремній у сполуках має ступені окиснення +4 та -4. Для кремнію найбільш характерні зв’язки Si-F та Si-O. 

У відповідності до характерного типу гібридизації валентних орбіталей (sp3) у кремнію найбільш стійка алмазоподібна (кубічна) модифікація. Як і алмаз, він тугоплавкий (Tпл = 1415°C) та має високу твердість. За рахунок часткової делокалізації зв’язку ця модифікація має темно-сірий колір та металічний вигляд. При кімнатній температурі кремній є напівпровідником (ΔЕ = 1,12 еВ). Графітоподібна модифікація кремнію є нестійкою.

 

Фізичні властивості


Молярна маса 28,0855 г/моль
Температура плавлення, tпл. 1414 °C
Температура кипіння, tкип. 3265 °C
Густина, ρ 2,3290 г/см3

 
 

Добування


Кремній технічної чистоти (95-98%) отримують у електропечах відновленням SiO2 коксом за температури 1500-1750°C.
 

SiO2 + 2C = Si + 2CO

У лабораторних умовах я якості відновника використовують магній:
 

SiO2 + 2Mg = Si + 2MgO

При цьому утворюється сильно забруднений домішками коричневий порошок кремнію. Останній перекристалізацією з металічних розплавів можна перевести у кристалічний стан.

Кремній особливої чистоти, який використовують у напівпровідниковій техніці, отримують відновленням SiCl4 металічним цинком за температури 1000°C, або воднем:
 

SiCl4 + 2Zn = Si + 2ZnCl2

SiCl4 + 2h3 = Si + 4HCl

Найчистіший кремній добувають термічним розкладом силану за температури 600-700°C або SiI4:
 

SiH4 = Si + 2H2

SiI4 = Si + 2I2

Додатково очищають кремній зонним плавленням.

 

Хімічні властивості


У звичайних умовах кремній досить інертний. З простими речовинами, окрім фтору, взаємодіє лише при нагріванні, проявляючи частіше відновні властивості.

У кисневмісних кислотах кремній пасивує і розчиняється лише у суміші кислот фтороводневій та азотній:

 

3Si + 4HNO3 + 18HF = 3H2SiF6 + 4NO + 8H2O

У цій реакції HNO3 грає роль окисника, а HF – комплексоутворювального середовища. У результаті реакції кремній переходить у стійкий ступінь окиснення +4.

Кремній енергійно розчиняється у лугах з виділенням водню:

 

Si + H2O + 2KOH = K2SiO3 + 2H2

При цьому роль окисника грає вода, а комплексоутворювального середовища – OH-іони. З Водою за звичайних умов кремній не реагує.

Окисні властивості кремній виявляє лише по відношенню до деяких металів, наприклад:

Силіцій має велику спорідненість до кисню, що використовують у силікотермічному способі добування металів з їхніх сполук. Силіцій у таких реакціях є відновником:
 
2Cr2O3 + 3Si + 3CaO  4Cr + 3CaSiO3

2V2O5 + 5Si  4V + 5SiO2

2Li2O + Si  4Li + SiO2

4KCl + Si + 3CaO  4K + CaSiO3 + 2CaCl2

 

Використання


Монокристали кремнію використовують для виробництва різних напівпровідникових приладів: випрямляч змінного струму, фотоелемент тощо. З кремнієвих фотоелементів побудовані сонячні батареї, які забезпечують живлення радіоапаратури на космічних апаратах. Монокристали кремнію слугують матрицею для виготовлення інтегральних схем у мікроелектротехніці.

Кремній широко використовується у металургії для розкислення сталі та надання їй збільшеної корозійної стійкості. Для цих цілий використовують сплав кремнію із залізом (феросиліцій), який отримують при спільному відновленні коксом залізної руди та кремнезему.

 

 

Список використаної літератури


 • Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С.В. Іванов. — К.: Пед. преса, 2000. — 784 с.: іл. ISBN 966-7320-13-8 [c. 238 — 243]
 • Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учеб. для вузов. — 4-е изд., испр. — М.: Высш. шк., Изд. центр «Академия», 2001. — 743 с., ил.[c. 442 — 444]
 • Волков, А.И., Жарский, И.М. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. — Мн.: Современная школа, 2005. — 608 с ISBN 985-6751-04-7. [c. 204]

Тест з хімії – «На Урок»

Запитання 1

Валентність Оксигену

варіанти відповідей

Запитання 2

Формулами сполук Сульфуру (VI) та Сульфуру (IV) з Оксигеном є:

варіанти відповідей

Запитання 3

Виберіть елемент, що має найвищу валентність VI

варіанти відповідей

Запитання 4

Валентність Силіцію в речовині, формула якої SiO2, дорівнює

варіанти відповідей

Запитання 5

У якого хімічного елемента номер групи не вказує на його валентність

варіанти відповідей

Запитання 6

Карбон має валентність

варіанти відповідей

Запитання 7

У якому рядку формули бінарних сполук записані правильно

варіанти відповідей

Запитання 8

Позначте елемент, що виявляє змінну валентність

варіанти відповідей

Запитання 9

Валентність Хлору в Cl2O7 дорівнює

варіанти відповідей

Запитання 10

Валентність Сульфуру в Li2S дорівнює

варіанти відповідей

Запитання 11

Валентність Нітрогену в NO2 дорівнює

варіанти відповідей

Запитання 12

Укажіть рядок елементів, які проявляють постійну валентність

варіанти відповідей

Запитання 13

Виберіть символи хімічних елементів, які проявляють постійну валентність

А — O

Б — S

В — Mn

Г — H

Д — Na

варіанти відповідей

Запитання 14

Укажіть валентності, які проявляють Гідроген і Цинк у сполуках відповідно

варіанти відповідей

Запитання 15

Вказати валентність Феруму у даній сполуці: Fe2O3

варіанти відповідей

Запитання 16

Валентність Нітрогену в NO2 дорівнює

варіанти відповідей

Запитання 17

Валентність Сульфуру в Li2S дорівнює

варіанти відповідей

Запитання 18

Складіть формулу натрій оксиду, до складу якого входять атоми Натрію та Оксигену. У формулі цієї сполуки сума індексів біля елементів становить

варіанти відповідей

Запитання 19

Позначте елемент, що виявляє змінну валентність

варіанти відповідей

Запитання 20

Валентність — це властивість атома…

варіанти відповідей

сполучатись з певним числом інших атомів

взаємодіяти з іншими атомами

заміщувати інші атоми у складних сполуках

Запитання 21

Виберіть символи хімічних елементів, які проявляють сталу валентність

А — O

Б — S

В — Mn

Г — H

Д — Na

варіанти відповідей

Запитання 22

В яких формулах допущені помилки

варіанти відповідей

Запитання 23

Валентність Хлору в Cl2O7 дорівнює

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест

Натисніть «Подобається», щоб слідкувати за оновленнями на Facebook

ГДЗ (відповіді) Хімія 7 клас Буринська Н.М. § 8 ВАЛЕНТНІСТЬ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

Вправа 1 Від якої властивості атомів залежить склад сполук? Валентності.

Як ця властивість визначається? У формулах бінарних сполук сумарна валентність усіх атомів одного елемента завжди дорівнює сумарній валентності усіх атомів іншого елемента.

 

Вправа 2 Визнач валентність елементів у таких сполуках:

а) РbО, РbО2, Р2О3, SiO2

Відповідь: РbІІОІІ, РbIVО2II, Р2IIIО3II, SiIVO2II

Пояснення.

Сполука PbO. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Плюмбуму (2:1=2). Валентність Плюмбуму — II

Сполука PbO2. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Плюмбуму (4:1=4). Валентність Плюмбуму — IV

Сполука P2O3. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Фосфору (6:2=3). Валентність Фосфору — III

Сполука SiO2. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Силіцію (4:1=4). Валентність Силіцію — IV

б) НВr, H2S, PH3, SiH4

Відповідь: НIВrI, H2ISII, PIIIH3I, SiIVH4I:

Пояснення.

Сполука НBr. Валентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Брому І.

Сполука Н2S. Валентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Cульфуру ІI (8-6=2).

Сполука PH3. Валентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Фосфору ІII (8-5=3).

Сполука SiH4. Валентність Гідрогену — I, а значення валентності неметалічного елемента з Гідрогеном становить 8 мінус номер групи, у якій розташований елемент, тобто валентність Cиліцію ІV (8-4=4).

 

Вправа 3 Визнач валентність елементів:

а) у сполуках із Хлором, знаючи, що він одновалентний: 

CuCl2, KCl, FeCl3, CCl4, ZnCl2, PCl5

Відповідь: СuIICl2, KICl, FeIIICl3, CIVCl4, ZnIICl2, PVCl5

Пояснення.

Сполука CuCl2. Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (2•1=2) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — II

Сполука KCl. Значення валентності Хлору І i Калію постійна валентність — I

Сполука FeCl3. Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (3•1=3) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Феруму (3:1=3). Валентність Феруму — III

Сполука CCl4. Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (4•1=4) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Карбону (4:1=4). Валентність Карбону — IV

Сполука ZnCl2. Значення валентності Хлору І i Цинку постійна валентність — II

Сполука PCl5. Значення валентності Хлору І. Обчислюємо валентність усіх атомів Хлору (5•1=5) і ділимо валентність усіх атомів Хлору на число атомів Фосфору (5:1=5). Валентність Фосфору — V

б) у сполуках із Сульфуром, знаючи, що він двовалентний: 

MgS, Na2S, CuS, Cu2S, Al2S3, ZnS

Відповідь: МgIIS, Na2IS, CuIIS, Cu2IS, Al2IIIS3II, ZnIISII

Пояснення.

Сполука MgS. Значення валентності Cульфуру ІI i Магнію постійна валентність — II

Сполука Na2S. Значення валентності Cульфуру ІI i Натрію постійна валентність — I

Сполука СuS. Значення валентності Сульфуру IІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — II

Сполука Сu2S. Значення валентності Сульфуру IІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Купруму (2:2=1). Валентність Купруму — I

Сполука Al2S3. Значення валентності Cульфуру ІI i Алюмінію постійна валентність — III

Сполука ZnS. Значення валентності Сульфуру IІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Сульфуру (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Сульфуру на число атомів Цинку (2:1=2). Валентність Цинку — II

 

Вправа 4 Знаючи, що Нітроген виявляє змінну валентність від І до ІV включно, склади формули відповідних оксидів Нітрогену і запиши назву кожного з них.

N2O ― нітроген (І) оксид

NO ― нітроген (ІІ) оксид

N2O3 ― нітроген (ІІІ) оксид

NO2 ― нітроген (ІV) оксид

Пояснення.

Сполука нітроген (І) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (2•1=2) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула нітроген (І) оксиду N2О.

Сполука нітроген (ІI) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=1 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула нітроген (ІI) оксиду NО.

Сполука нітроген (ІII) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула нітроген (ІII) оксиду N2О3.

Сполука нітроген (ІV) оксид. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: NIVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотири і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (4:4=1 i 4:2=2) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула нітроген (ІV) оксиду NО2.

 

Вправа 5 В якій із наведених формул речовин валентність сполученого з Оксигеном елемента найвища: SO2, К2O, Cr2O3, P2O5, BaO?

SIVO2, К2IO, Cr2IIIO3, P2VO5, BaIIO

Відповідь: Р2О5

 

Вправа 6 В якій із сполук, що мають формули MgО, SO3, Fe2О3, Na2О, валентність сполученого з Оксигеном елемента найнижча?

MgIIО, SVIO3, Fe2IIIО3, Na2IО

Відповідь: Na2O

 

Додаткові завдання

Вправа 7* Запиши формули хлоридів і оксидів одно-, дво- і тривалентних металічних елементів. Зазнач назву кожної сполуки.

Хлориди: NaCl натрій хлорид, СаCl2 кальцій хлорид, AlCl3 алюміній хлорид

Оксиди: Na2O натрій оксид, СаO кальцій оксид, Al2O3 алюміній оксид

 

Вправа 8* Обґрунтуй, чи можеш ти написати формулу сполуки Оксигену з Хлором, користуючись наведеними в тексті правилами. Чому? Можу, бо правила складання хімічних формул, наведені в тексті параграфа, стосуються будь-яких бінарних сполук. 

Пояснення.

Сполука хлор (І) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює два (2•1=2) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (2:1=2 i 2:2=1) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента (на письмі 1 не пишемо). Отже, формула хлор (І) оксиду Cl2О.

Сполука хлор (ІII) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClIIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює шість (3•2=6) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів (6:3=2 i 6:2=3) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула хлор (ІII) оксиду Cl2О3.

Сполука хлор (V) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClVОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює десять (5•2=10) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів  (10:5=2 i 10:2=5) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула хлор (V) оксиду Cl2О5.

Сполука хлор (VII) оксиду. Записуємо хімічні символи елементів і над ними валентність елементів: ClVIIОІІ. Найменше спільне кратне валентностей обох елементів дорівнює чотирнадцять (7•2=14) і ділимо його на величину валентності кожного з елементів  (14:7=2 i 14:2=7) ― це індекси, які ставимо біля символу відповідного хімічного елемента. Отже, формула хлор (VII) оксиду Cl2О7.

 

Вправа 9* Визнач валентність Купруму, Феруму, Мангану в оксидах: СuО, FeО, Fe2О3, MnO2, Mn2O. Поясни, чому їхня валентність не підкоряється наведеним у тексті правилам. Бо це елементи побічних підгруп і їхня валентність не обов’язково дорівнює номеру групи, в якій вони розміщені.

Відповідь: СuIIО, FeIIО, Fe2IIIО3, MnIVO2, Mn2VIIO7

Пояснення.

Сполука CuO. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Купруму (2:1=2). Валентність Купруму — II

Сполука FeO. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (1•2=2) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Феруму (2:1=2). Валентність Феруму — II

Сполука Fe2O3. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (3•2=6) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Феруму (6:2=3). Валентність Феруму — III

Сполука MnO2. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (2•2=4) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Мангану (4:1=4). Валентність Мангану — IV

Сполука Mn2O7. Значення валентності Оксигену ІІ. Обчислюємо валентність усіх атомів Оксигену (7•2=14) і ділимо валентність усіх атомів Оксигену на число атомів Мангану (14:2=7). Валентність Мангану — VII

Інші завдання дивись тут…

Результати тестування – сайт ЗНО.Освіта.UA

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

Дата цього тесту: 22.04.2020.

Ваш тестовий бал: 14 з 80 можливих.

Ваш бал ДПА: 3 з 12 можливих.

* Номери запитань, які враховуються в оцінку ДПА, виділені жирним.

Ваш рейтинговий бал: не склав з 200 можливих.

Витрачено часу: 16 хв. з 150 запропонованих.

Завдання 1 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 2 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 3 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 4 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 5 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 6 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 7 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 8 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 9 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 10 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 11 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 12 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 13 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 14 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 15 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 16 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 17 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 18 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 19 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 20 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 21 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 22 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 23 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 24 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 25 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 26 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 27 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 28 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 29 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 30 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 31 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 32 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 1

Читати коментар

Завдання 33 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 34 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 35 з 52

Відповіді:

Кількість балів: 0

Читати коментар

Завдання 36 з 52

Відповіді:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 37 з 52

Правильна відповідь:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 38 з 52

Правильна відповідь:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 39 з 52

Правильна відповідь:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 40 з 52

Правильна відповідь:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 41 з 52

Правильна відповідь:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 42 з 52

Правильна відповідь:

Завдання пропущено

Читати коментар

Завдання 43 з 52

Завдання пропущено

Правильна відповідь: 112

Кількість балів:

Читати коментар

Завдання 44 з 52

Завдання пропущено

Правильна відповідь: 17

Кількість балів:

Читати коментар

Завдання 45 з 52

Відповідь: 75

Правильна відповідь: 75

Кількість балів: 2

Читати коментар

Завдання 46 з 52

Відповідь: 61

Правильна відповідь: 61

Кількість балів: 2

Читати коментар

Завдання 47 з 52

Завдання пропущено

Правильна відповідь: 30

Кількість балів:

Читати коментар

Завдання 48 з 52

Завдання пропущено

Правильна відповідь: 15

Кількість балів:

Читати коментар

Завдання 49 з 52

Завдання пропущено

Правильна відповідь: 20

Кількість балів:

Читати коментар

Завдання 50 з 52

Завдання пропущено

Правильна відповідь: 80

Кількість балів:

Читати коментар

Завдання 51 з 52

Завдання пропущено

Правильна відповідь: 184

Кількість балів:

Читати коментар

Завдання 52 з 52

Відповідь: 70

Правильна відповідь: 70

Кількість балів: 2

Читати коментар

Валентність і ступені окиснення елементів

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Попель

Матеріал параграфа допоможе вам:

 • обґрунтувати значення валентності елементів;
 • пригадати, який стан атома називають збудженим;
 • прогнозувати можливі значення валентності елементів;
 • визначати ступені окиснення елементів у речовинах.

Валентність елементів. Ви знаєте, що валентність елемента визначається кількістю спільних електронних пар (ковалентних зв’язків), які утворює його атом з іншими атомами за рахунок неспарених електронів.

В атомі Гідрогену є лише один електрон (1s1), який бере участь в утворенні хімічного зв’язку. Тому цей елемент в усіх речовинах одновалентний:

Флуор — теж одновалентний елемент, а Оксиген — двовалентний. Атом Флуору має на зовнішньому енергетичному рівні один неспарений електрон, а атом Оксигену — два:

Отже, кількість неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності елемента.

Електронна будова атомів деяких елементів може змінюватися. Однією з умов для цього є наявність в атомі на останньому1 енергетичному рівні вільних орбіталей. При отриманні атомом певної порції енергії пара зовнішніх електронів роз’єднується і один із них переміщується в нову орбіталь. Атом переходить з основного стану в так званий збуджений стан (його позначають зірочкою справа від символу елемента). При збудженні атома кількість неспарених електронів зростає, і в нього виникає можливість утворювати більшу кількість ковалентних зв’язків. Із таким явищем ви ознайомилися раніше на прикладі атома Карбону:

Наявність у збудженого атома Карбону чотирьох неспарених електронів зумовлює те, що цей елемент майже в усіх речовинах чотиривалентний.

1Для d-елементів — на передостанньому.

Збуджені стани існують для атомів інших неметалічних елементів — Бору, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Хлору тощо. Якщо для атомів перших трьох елементів можливий один такий стан, то для атомів Сульфуру і Хлору — два і три стани відповідно.

Проілюструйте збудження атома Бору відповідними електронними формулами.

При збудженні атома Силіцію один 3s-електрон переходить у вільну 3р-орбіталь, а внаслідок збудження атома Фосфору такий електрон займає 3d-орбіталь:

Силіцій, як і Карбон, майже в усіх речовинах чотиривалентний (його збуджений атом містить чотири неспарених електрони). Значення валентності Фосфору — 3 (атом елемента в основному стані має три неспарених електрони) і 5 (збуджений атом містить п’ять неспарених електронів). Приклади відповідних сполук Фосфору — фосфін РН3, ортофосфатна кислота Н3РО4.

Збудження атомів Сульфуру і Хлору супроводжується роз’єднанням електронних пар у 3s- і 3р-орбіталях та переміщенням електрона з кожної пари у вільну 3d-орбіталь. Схема цих процесів для атома Сульфуру:

Приклади сполук дво-, чотири- і шестивалентного Сульфуру — сірководень H2S, сульфур(ІV) оксид SO2, сульфатна кислота H2SO4.

Збуджені стани для атомів Нітрогену, Оксигену і Флуору неможливі, оскільки всі орбіталі 2-го (зовнішнього) енергетичного рівня цих атомів заповнені одним чи двома електронами.

Інформацію про валентність неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів узагальнено в таблиці 1.

Таблиця 1

Значення валентності неметалічних елементів 2—3-го періодів1

Періоди

Групи

III

IV

V

VI

VII

2

В

3

C

4

N

3*

O

2

F

1

3

Si

4

Р

3, 5

S

2, 4, 6

Сl

1, 3, 5, 7

* Максимальне значення валентності 4 Нітроген виявляє в йоні амонію (§ 6).

1 У цій і наступних таблицях відомості про елементи і речовини розміщено у клітинках періодичної системи.

Ступені окиснення елементів. Ступінь окиснення — важлива характеристика елемента в речовині. Її використовують у класифікації речовин, для прогнозування можливості окисно-відновних реакцій, при складанні відповідних хімічних рівнянь.

Який ступінь окиснення має елемент у простій речовині?

Вам відомо, що ступені окиснення елементів у бінарній йонній сполуці дорівнюють зарядам їхніх йонів. Так, у літій хлориді й алюміній сульфіді ступені окиснення елементів становлять +1, -1 та +3, -2 відповідно:

У речовинах молекулярної та атомної будови реалізуються ковалентні зв’язки між атомами. Для того щоб з’ясувати значення ступенів окиснення елементів у таких речовинах, електронні пари ковалентних полярних зв’язків переміщують до більш електронегативних атомів і визначають заряди, які після цього виникають (за потреби використовують таблицю електронегативності елементів, наведену в Додатку 1):

У сполуках, утворених трьома або більшою кількістю елементів, ступені окиснення елементів часто визначають, за правилом електронейтральності: сума ступенів окиснення всіх атомів у речовині дорівнює нулю. Приклади формул сполук із указаними ступенями окиснення елементів:

Визначте ступені окиснення елементів у сполуках із такими формулами: Li3N, SCl2, НСlО4.

Завдяки переходу атомів у збуджені стани розширюються валентні можливості елементів і водночас збільшується кількість можливих ступенів окиснення елементів у сполуках (табл. 2).

Значення ступенів окиснення елементів указують у назвах речовин (римськими цифрами без знаків «плюс» або «мінус»):

Таблиця 2

Характерні значення ступенів окиснення елементів 2—3-го періодів у сполуках

Періоди

Групи

І

II

III

IV

V

VI

VII

2

Li

+1

Be

+2

B

-3, +3

C

-4, +4

N

-3, +3, +5*

O

-2

F

-1

3

Na

+1

Mg

+2

Al

+3

Si

-4, +4

P

-3, +3, +5

S

-2, +4, +6

Cl

-1, +1, +3, +5, +7

* Ступінь окиснення Нітрогену +5 визначають за хімічними формулами відповідних сполук, а не за зміщенням спільних електронних пар атомів.

Поняття «валентність» і «ступінь окиснення». Важливо розрізняти поняття «валентність» і «ступінь окиснення». Валентність визначається кількістю ковалентних зв’язків, які утворює атом, а ступінь окиснення є умовним зарядом на атомі, що виникає, якщо повністю змістити електронні пари ковалентних полярних зв’язків до більш електронегативного атома (атомів).

Значення валентності й ступеня окиснення елемента (без урахування знака «плюс» чи «мінус») у сполуці часто збігаються. Наприклад, значення валентності й ступінь окиснення Карбону в оксиді СО2 становлять 4 і +4, Сульфуру в сполуці H2S — 2 і -2. Відомі випадки, коли числові значення цих характеристик елемента в речовині різняться. Це стосується простих речовин, деяких сполук. Так, у хлорі Сl2 елемент Хлор є одновалентним (його атом утворює простий ковалентний зв’язок з іншим атомом: Cl—Сl), а ступінь окиснення елемента дорівнює нулю. У гідроген пероксиді Н2О2 Гідроген одновалентний, Оксиген двовалентний (графічна формула молекули Н—О—О—Н), а ступені окиснення Гідрогену і Оксигену становлять +1 і -1 відповідно.

Аналіз відомостей, наведених у таблицях 1 і 2, свідчить, що при переході від одного періоду до іншого значення валентності й ступенів окиснення елементів головної підгрупи певної групи в більшості випадків повторюються. Ця тенденція поширюється і на хімічні елементи побічних підгруп.

ВИСНОВКИ

Кількість неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності елемента. При збудженні атома кількість таких електронів збільшується за рахунок роз’єднання електронних пар. Цей процес відбувається при поглинанні атомом енергії та за наявності на останньому енергетичному рівні вільної орбіталі, в яку переходить електрон з електронної пари.

Завдяки збудженню атомів розширюються валентні можливості елементів та інтервал значень їх ступенів окиснення.

Значення валентності й ступенів окиснення елементів зі зростанням зарядів ядер атомів періодично повторюються.

 • 23. У переліку Н, С, N, F, Si укажіть елементи:

а) атоми яких перебувають лише в основному стані;

б) для атомів яких збуджений стан є характерним.

 • 24. Схема переходу атома Хлору в збуджені стани:

Сl → Сl* → Сl** → Сl***.

Запишіть скорочені електронні формули атома Хлору в кожному стані й зобразіть графічні варіанти цих формул.

 • 25. Укажіть формули молекул, які утворює атом Хлору в збудженому стані: Сl2О, SCl4, НСlO3, Cl2, Сl2О7, ClF3.
 • 26. Чому в таблицях 1 і 2 відсутні елементи VIII групи Неон і Аргон?
 • 27. Які значення валентності та ступені окиснення має Карбон у метані, етані, етені та етині?
 • 28. Укажіть правильне закінчення речення «У простій речовині нульове значення…»:

а) мають валентність і ступінь окиснення елемента;

б) має лише валентність елемента;

в) має лише ступінь окиснення елемента.

 • 29. Визначте ступені окиснення Фосфору в сполуках із формулами Са3Р2, РВr5, НРO3.
 • 30. Берилій і Магній — елементи, ступінь окиснення яких у сполуках постійний і однаковий (який саме?). Обґрунтуйте таку їхню властивість.Характеристика хімічного елемента за місцем у періодичній системі та будовою атома » Народна Освіта

Як за місцем елемента в періодичній системі визначити будову його атома й охарактеризувати властивості його сполук?

Періодичний закон і періодична система, як його графічне вираження, дозволяють прогнозувати і описувати властивості відомих хімічних елементів і навіть передбачати відкриття нових.

Пригадайте! Який фізичний зміст чисел у комірках періодичної системи?

За місцем елемента у періодичній системі можна визначати різні його характеристики, дізнатися про будову його атома та прогнозувати властивості сполук.

Для характеристики елемента важливе значення має його порядковий номер, який вказує на протонне число, заряд ядра, число протонів та електронів в атомі. За нуклонним числом можна визначити відносну атомну масу й порахувати число нейтронів в ядрі.

Для того щоб отримати повну характеристику елемента, потрібно враховувати номер групи та підгрупу, а також номер періоду.

 

Паприк лад, охарактеризуємо Силіцій за місцем у періодичній системі та будовою його атома.

Силіцій — елемент під номером 14, отже, заряд ядра його атома Z = (+14), протонне число — 14, він має по 14 прогонів та електронів. Иуклонне число Силіцію становить 28, число нейтронів обчислюємо за формулою: N(ii°) =A- Ν(ρ*) = 28 — 14 = 14

Силіцій — елемент IV групи головної підгрупи (у довгоперіодному варіанті група ГХ’А). Має чотири валентні електрони на зовнішньому рівні — тобто вищу валентність за Оксигеном IV. Силіцій розміщений у третьому періоді, тож його атом має три енергетичні рівні. Складемо графічну та електрону формули Силіцію та спрогнозуємо його властивості (мал. 28, мал. 29).

Si: ls22s22pe3s23p2

Силіцій — неметачічний p-елемент, утворює просту речовину — неметал кремній.

Вищий оксид SiO2 має кислотний характер, йому відповідає гідрат оксиду — силікатна кислота Il2SiO3.

Із Гідрогеном Силіцій утворює летку сполуку SiH4 (силан), яка займається в повітрі, до того ж, ця сполука отруйна.

Пригадайте! Як змінюються металічні та неметалічні властивості у групах і періодах зі збільшенням заряду ядер атомів?

Порівняємо властивості Силіцію із сусідніми елементами в періоді та подібними елементами у групі.

Чотири зовнішні електрони атомів Силіцію тримаються слабкіше, ніж в атомі Карбону — неметалічного елемента. Та сильніше, ніж в атомі наступного у під-IrPyui елемента Германію — металічного елемента.

Ліворуч від Силіцію розміщений металічний елемент Алюміній, а праворуч — неметалічний Фосфор.

Можна стверджувати, що Силіцій є «слабким» не-металічним елементом.

Проста речовина кремній — тверда, має темно-сірий колір, скляний блиск і її використовують в мікроелект-роніці.

Алгоритм характеристики елемента за місцем в періодичній системі та будовою атома

1.    Символ і назва елемента.

2.    Будова атома:

•    прогонне число;

•    заряд ядра;

•    кількість протонів;

•    кількість електронів;

•    нуклонне число;

•    відносна атомна маса Ar;

•    кількість нейтронів.

3.    Місце в періодичній системі:

•    період;

•    група;

•    підгрупа.

4.    Будова електронної оболонки атома елемента: графічна та електронна формули.

δ. Вища валентність за Оксигеном.

6. Характер елемента (металічний, неметалічний).

7.    Загальні відомості upo просту речовину (речовини).

8.    Формула та характер (оснбвний, кислотний, амфотерний) вищого оксиду.

9.    Формула та характер відповідного гідроксиду (кислота, основа, амфотерний гідроксид).

10. Формула леткої сполуки з Гідрогеном (для немета-лічних елементів).

11 .Порівняння властивостей елемента із властивостями сусідніх елементів у періоді та подібних елементів у групі.

Пам’ятайте! Для написання електронної формули використовуйте привило заповнення орбіталей I s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s <4d<5p<6s<4f<5d<6p<7…

Серед неметалічних елементів: 2з-елементи — Ні Не та 19 р-елементів — В, Cf Sif Nf Pf As, Of Sf Se, Te, Ff Cl, Br, I, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

Попрацюйте у групах. Створіть інтелект-карту на основі комірки періодичної системи та алгоритму характеристики елемента за його місцем у періодичній системі.

Запитання та завдання

1.    Яку інформацію, що закладено в періодичній системі, можна використати для класифікації елементів на металічні або неметалічні?

2.    Як за періодичною системою можна визначити значення валентності елемента? Обґрунтуйте відповідь, використовуючи знання про будову атома.

3.    Як спрогнозувати хімічний характер оксидів (кислотний, амфотерний, основний) елементів?

4.    Встановіть відповідність.

А протонне число    1 число енергетичних рівнів

Б    нуклонне число    2    заряд ядра

В номер групи    3 сума протонів і нейтронів

Г номер періоду    4 вища валентність за Оксигеном

5 число нейтронів

5.    Встановіть відповідність.

Характер оксиду    Гідрат оксиду

А    основний оксид    1    кислота

Б    кислотний оксид    2    амфотерний гідроксид

В    амфотерний оксид    3    основа

6.    Охарактеризуйте за поданим вище алгоритмом елементи з порядковими номерами: 6, 10, 12, 15.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Василенко

 

Хімія сполук карбону — produktii-iz-finlandiii.ru

Скачать хімія сполук карбону djvu

1. Укажіть конфігурацію атома Карбону в збудженому стані.А 1s22s22p2 Б 1s22s12p3 В 1s12s22p3 Г 1s12s12p4 2. Укажіть геометричну форму молекули метану.А ромб Б тетраедр В ланцюг Г куб 3. Укаж.  Вправа 9 Установіть послідовність розміщення сполук за зростанням відносних молекулярних мас.

А 2,3-диметилпентан. Б октан. Назва «органічна хімія» походить з припущення що органічні сполуки можуть бути синтезовані тільки в живих організмах. Термін “органі. Хімія Неорганічна хімія. Неметали. Карбон і Силіцій. Сполуки Карбону та Силіцію. Карбон і Силіцій. Карбон розташований в 2-му, Силіцій — у 4-му періоді Періодичної системи, обидва елементи розташовані в IV групі, отже, на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів розташовано по 4 електрони.

Електронна конфігурація атома Карбону: Характерні ступені окиснення Карбону в сполуках: –4, +2, +4. Електронна конфігурація атома Силіцію: Валентність Силіцію дорівнює II. Органі́чні сполу́ки — клас сполук, в склад яких входить Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Це його біологічна роль.  Утворює ряд стійких неорганічних та органічних похідних: солі (хімія) (карбонати та гідрокарбонати), естери, аміди та ін..

Карбонатна кислота утворюється при розчиненні у воді діоксиду вуглецю. Карбон — Неорганічні речовини і їхні властивості — Хімія — Рівень стандарту — 11 клас — Григорович О. В. — Нова програма — Підручник —   В усіх сполуках (крім чадного газу) Карбон чотиривалентний.

Електронегативність Карбону не дуже велика, тому в різних сполуках він виявляє всі ступені окиснення: від нижчого -4 до вищого +4 (див. Додаток 2). Із цієї ж причини для Карбону не характерні бінарні йонні сполуки, оскільки він утворює переважно ковалентні зв’язки.

У більшості своїх сполук карбон має валентність IV і ступінь окислення +4. Оскільки карбон володіє великою енергією іонізації і малою енергією спорідненості до електрона, для нього не характерне утворення іонних зв’язків.

Зазвичай вуглець утворює ковалентні малополярні зв’язки.  СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + Н2О. Існує окрема хімія вуглецю (карбону) — органічна. L Біонеоганічна хімія. Лекція № 9. Біогенні d -елементи, їхня біологічна роль та. Застосування в медицині. Карбон та його неорганічні сполуки. · Загальна характеристика елементів ІVА групи. Алотропія Карбону. · Типи гібридизації атома Карбону і будова молекул, що містять Карбон. Карбон як основа всіх органічних молекул.  Оксид Карбону(IV), хімія і природа зв’язку, рівновага у водному розчині.

Карбонатна кислота, карбонати і гідрогенкарбонати, їх гідроліз і термоліз. · Сполуки Карбону з галогенами і Сульфуром. Хлорид карбону(IV), карбоксидихлорид (фосген), фреони. Наука, що займається вивченням органічних сполук називається органічна хімія.

Велика кількість цих сполук, такі як протеїни, жири та вуглеводні, також грають надзвичайно важливу роль у біохімії. Чіткої межі між органічними та неорганічними сполуками не існує. Мурашина кислота (перша жирна кислота) є органічною, попри те що її ангідрид, монооксид карбону, є неорганічним. Термін «органічний» зумовлений історичними причинами і походить з ХІХ століття, коли помилково.

fb2, fb2, doc, doc

Похожее:


 • Фразеологізми історія виникнення

 • Практична робота з географії 7 клас відповіді зінкевич 2015

 • Джерела права київської русі презентація

 • Біологія тестовий контроль знань 7 клас скачать

 • Математичні диктанти 10-11 клас

 • Экзамены 4 клас по русскому
 • Положительных или отрицательных слов: К чьей вэйлансной силе мы более чувствительны?

  Основные моменты

  Исследовалась чувствительность мозга к валентной силе эмоциональных слов.

  Человеческий мозг менее чувствителен к валентности неприятных слов по сравнению с приятными словами.

  Человеческий мозг чувствителен к различиям валентной силы положительных слов.

  Реферат

  Настоящее исследование исследует чувствительность человеческого мозга к силе валентности эмоционально положительных и отрицательных китайских слов.Связанные с событием потенциалы регистрировались в двух разных экспериментальных сессиях для высоко положительных (HP), умеренно положительных (MP) и нейтральных (NP) слов и для сильно отрицательных (HN), умеренно отрицательных (MN) и нейтральных (NN) слов. , в то время как испытуемые должны были подсчитывать количество слов независимо от их значений. Результаты показали значительный эмоциональный эффект на потенциалы мозга как для слов HP, так и для слов MP, а для слов HP этот эффект проявился быстрее, чем для слов MP: слова HP вызывали больше негативных отклонений, чем слова NP в N2 (250–350 мс) и P3 ( 350–500 мс), тогда как слова MP вызывали значительный эмоциональный эффект в амплитудах P3, но не в N2.Напротив, слова HN вызывали большие амплитуды, чем слова NN в N2, но не в амплитудах P3, тогда как слова MN не вызывали значительного эмоционального эффекта в компонентах N2 и P3. Более того, размер эмоционально-нейтральных различий в амплитудах P3 был значительно больше для MP по сравнению со словами MN. Таким образом, человеческий мозг реагирует как на положительные, так и на умеренно положительные слова, и эта реактивность возрастает с увеличением силы положительной валентности слов. И наоборот, мозг менее реагирует на валентность отрицательных слов по сравнению с положительными словами.Эти результаты предполагают, что человеческий мозг обладает повышенной чувствительностью к валентности положительных слов по сравнению с отрицательными словами, типа эмоциональных стимулов, которые, как известно, снижают возбуждение.

  Ключевые слова

  Потенциалы, связанные с событиями (ERP)

  Китайские слова

  Сила валентности

  Чувствительность

  Смещение положительности

  Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

  Полный текст

  Copyright © 2013 Elsevier B.V.Все права защищены.

  Рекомендуемые статьи

  Цитирующие статьи

  Валентная сила неприятных эмоций модулирует обработку мозгом подавляющего поведенческого контроля: нейронные корреляты

  Аннотация

  Как способность, критически важная для адаптивной социальной жизни, поведенческий тормозной контроль (BIC) известен как способность, имеющая решающее значение для адаптивной социальной жизни. под сильным влиянием неприятных эмоций. Тем не менее, насколько неприятные эмоции различной силы влияют на этот контроль, и пространственно-временная динамика, лежащая в основе этого влияния, остаются неопределенными.Для этого регистрировались связанные с событием потенциалы (ERP) для стандартного стимула, который не требовал BIC, и для девиантных стимулов, которые требовали контроля привычных реакций, во время крайне неприятных (HU), умеренно неприятных (MU) и нейтральных блоков. Результаты показали задержку отклика для отклоняющихся от нормы стимулов по сравнению со стандартными стимулами, независимо от эмоциональности. Более того, были существенные основные эффекты типа стимула и значимые эффекты типа стимула и взаимодействия блоков на усредненные амплитуды интервалов 230–310 мс и 330–430 мс.В волнах отклоняющейся стандартной разности, которые непосредственно индексируют обработку, относящуюся к BIC, эти взаимодействия проявлялись в увеличении отрицательных потенциалов в зависимости от силы неприятных эмоций по компонентам N2 и P3. Кроме того, эти влияния специфичны для неприятных эмоций, так как приятные эмоции разной силы производили аналогичное воздействие в контрольном эксперименте. Таким образом, неприятные эмоции разной силы по-разному влияют на обработку мозгом подавляющего поведенческого контроля.Это влияние очевидно не только при раннем мониторинге конфликтов ответов, но и при поздней обработке ингибирования ответов.

  Основные моменты

  ► Мы использовали метод построения блоков для эмоционального возбуждения. ► Чудесная задача с двумя вариантами ответов была действительна для индуцирования процессов BIC. ► Валентная сила неприятных эмоций модулирует обработку мозгом BIC.

  Ключевые слова

  Сила валентности

  Неприятная эмоция

  Поведенческий тормозящий контроль (BIC)

  Потенциалы, связанные с событиями (ERP)

  Задача с двумя вариантами выбора

  Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

  Copyright © Полный текст

  2011 Эльзевьер Б.V. Все права защищены.

  Рекомендуемые статьи

  Цитирование статей

  Отрицательный фрейминг усиливает отношение к JSTOR

  Abstract

  В своем ставшем классическим исследовании теории прививки МакГуайр (1964) продемонстрировал, что демонстрация людям слабого контртитудного сообщения вначале может привести к усилению сопротивления последующему более сильному контртитудному посланию. Совсем недавно исследование эффекта формирования валентности (Bizer & Petty, 2005) продемонстрировало альтернативный способ сделать отношение более устойчивым.Простое формирование отношения человека в негативном свете (т. Е. В терминах отвергаемой позиции, такой как антидемократическая) привело к большему сопротивлению атаке на это отношение, чем позитивное оформление того же отношения (т. Е. С точки зрения предпочтительной позиции, такой как про -Республиканец). Используя контекст выборов, текущее исследование проверило, влияет ли формирование валентности на сопротивление отношения в частности или на силу отношения в целом, давая представление о механизме эффекта и его обобщаемости.В двух экспериментах валентностью отношения манипулировали, формулируя позицию либо отрицательно, либо положительно. Эксперимент 1 показал, что негативно оформленные отношения сохраняются с большей уверенностью, чем позитивные. В эксперименте 2, проведенном среди репрезентативной выборки жителей двух штатов США во время политических кампаний, отрицательно сформированные отношения продемонстрировали более высокий уровень определенности отношения и последовательных поведенческих намерений, чем отношения, которые были сформулированы положительно.Более того, влияние валентного фрейма на поведенческие намерения опосредовано определенностью отношения. Таким образом, обрамление валентности, по-видимому, представляет собой относительно легкий способ повлиять на множество характеристик, связанных с сильным отношением.

  Информация о журнале

  Политическая психология — это междисциплинарный журнал, посвященный анализу взаимосвязей между психологическими и политическими процессами. Эта область опирается на различные дисциплинарные источники, включая культурную и психологическую антропологию, когнитивную психологию, клиническую психологию, экономику, историю, международные отношения, философию, политологию, политическую теорию, психологию личности, социальную психологию и социологию.

  Информация об издателе

  Международное общество политической психологии (ISPP) является междисциплинарным
  организация, представляющая все области исследования, связанные с изучением
  взаимосвязь между политическими и психологическими процессами. Члены включают
  психологи, политологи, психиатры, историки, социологи,
  экономисты, антропологи, а также журналисты, правительственные чиновники и
  другие. Общество также является интернациональным, в него входят члены из всех регионов
  мир: Америка, Европа, Азия, Ближний Восток и Африка.

  Валентность — электроны, атом, связи и теория

  Валентность относится к числу, присвоенному элементам, которое отражает их способность реагировать с другими элементами и тип реакций, которым будет подвергаться элемент. Термин «валентность» происходит от латинского слова «сила» и может отражать силу элемента или его склонность к определенным типам реакций.

  Электроны в атоме расположены на различных уровнях энергии . Электроны на самом высоком энергетическом уровне называются валентными электронами.В соответствии с правилом октетов — и чтобы стать более энергетически стабильными — атомы приобретают, теряют или делятся валентными электронами, пытаясь получить конфигурацию благородного газа в своей внешней оболочке. Конфигурация электронов на внешней оболочке атома определяет его способность и сродство вступать в химические реакции .

  Число валентности элемента можно определить с помощью нескольких простых правил, касающихся расположения элемента в периодической таблице . В ионных соединениях (образованных между заряженными атомами или группами атомов, называемыми ионами) валентность атома — это количество электронов, которые атом получит или потеряет, чтобы получить полную внешнюю оболочку.В первой группе периодической таблицы элементам присваивается число валентности, равное 1. Число валентности 1 означает, что элемент обычно реагирует на потерю одного электрона , чтобы получить полную внешнюю оболочку. Элементам второй группы присваивается число валентности 2. Число валентности 2 означает, что элемент второй группы обычно реагирует, теряя два электрона, чтобы получить полную внешнюю оболочку. Элементам группы 17 присваивается номер валентности отрицательный единица (-1). Валентное число -1 означает, что элемент второй группы обычно реагирует с получением одного электрона для получения электронной конфигурации благородного газа.Отражая неспособность реагировать с другими элементами, газам Nobel, уже поддерживающим стабильное расположение электронов, приписывается валентность ноль (O).

  Термин «валентность» может также относиться к заряду или степени окисления атома. В атоме магния (Mg + 2 ) валентность равна +2. Атом или ион с зарядом +2 называется двухвалентным.

  В ковалентных соединениях валентность атома может быть менее очевидной. В данном случае это количество образованных связей, то есть, являются ли связи одинарными, двойными или тройными.Атом углерода с двумя одинарными связями и одной двойной связью имеет валентность четыре (4). В вода (H 2 O) валентность кислорода равна 2, а валентность водорода равна 1. В обоих случаях валентное число указывает количество связей, которые образует каждый атом.

  Теория валентной связи похожа на теорию молекулярных орбиталей в том, что она касается образования ковалентных связей. Теория валентных связей описывает связи в терминах взаимодействий между внешними орбиталями и гибридизированными орбиталями для объяснения образования соединений.

  Теория отталкивания электронных пар валентной оболочки (VSEPR) — одна из популярных моделей для объяснения ковалентных связей. Эта теория утверждает, что молекулы будут иметь такую ​​форму, чтобы минимизировать отталкивание, которое имеет место между валентными электронами. Поскольку все они заряжены отрицательно, электроны валентной оболочки отталкиваются друг от друга. Теория VSEPR утверждает, что атомы молекулы будут располагаться и принимать форму вокруг центрального атома, чтобы минимизировать отталкивание между валентными электронами.

  Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


  Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

  Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
   Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
   браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
   Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

  Почему этому сайту требуются файлы cookie?

  Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
  потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


  Что сохраняется в файле cookie?

  Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

  Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
  не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
  остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

  Изучение эффекта валентности-обрамления: негативные обрамления усиливают силу отношения

  С момента создания Европейского Союза Европа пережила ряд переходных процессов. Было подписано несколько договоров, и на сегодняшний день количество стран-членов ЕС увеличилось с шести до 28. Кроме того, были реализованы новые меры экономической политики, безопасности и социальной политики. С пятидесятых годов политический суверенитет постепенно перешел с национального на наднациональный (ЕС) уровень. Но девяностые годы известны как поворотный момент в политике ЕС.В то время как первоначальные цели ЕС были в основном экономическими, акцент сместился также на социальные и культурные области политики. В годы после подписания Маастрихтского договора (1992 г.) был осуществлен ряд социальных политик, которые напрямую затронули граждан Европы. С тех пор роль Европы в национальной политике и ее влияние на общественность становятся все более заметными. Более того, политическая позиция ЕС по-прежнему остается неизменной.
  меняется сегодня.

  В сохранившейся литературе утверждается, что изменение суверенитета сделало людей более критичными по отношению к ЕС.Большая часть европейского населения действительно считала членство в ЕС выгодным, но все большее число людей стали скептически относиться к ЕС и его политике. Негативные последствия европейской политики отразились на Европейском Союзе и якобы усилили евроскептицизм. Для Европы поддержка граждан имеет решающее значение, поскольку успешная европейская интеграция во многом зависит от поддержки граждан.

  В этой диссертации систематически рассматривается влияние вышеупомянутых событий на отношение к Европейскому Союзу.Он охватывает период с середины 1990-х до конца 2000-х годов. Акцент делается на социальной и культурной политике, поскольку с 1990-х годов они становятся все более заметными. В четырех эмпирических главах я стремлюсь объяснить существующий евроскептицизм, а также наблюдаемую тенденцию. Другими словами, я стремлюсь ответить на вопрос: почему Европа становится все более евроскептичной?

  Первая глава (глава 2) объединяет наиболее важные предсказатели в исследованиях евроскептицизма и сравнивает их влияние в середине 1990-х годов с влиянием середины 2000-х годов.Исследование отвечает на вопрос: «Изменилась ли сила мягких и жестких факторов в объяснении евроскептицизма с течением времени?» Возможно, изменение объема ЕС в 1990-х годах медленно изменило восприятие людей в отношении ЕС и создало иную ментальную связь в их сознании. С течением времени это якобы заставило европейских граждан судить о ЕС на основе социальных характеристик и характеристик идентичности (то есть мягких факторов) в большей степени, чем на основе экономических, утилитарных показателей (т.е., жесткие факторы). Поэтому я ожидаю, что объяснительная сила евроскептицизма сместилась от жестких факторов к мягким между двумя моментами наблюдения. Мои выводы показывают, что нет существенной разницы в эффектах в 1990-х и 2000-х годах, и что идентичность всегда играла важную роль в отношении евроскептицизма. Вопреки ожиданиям, влияние мягких факторов не увеличилось между двумя временными точками из-за возросшего участия ЕС в социально-культурной политике.В главе 3 исследуются взаимные влияния между валентностью сообщений СМИ и евроскептицизмом. В этом исследовании ожидается, что СМИ будут оказывать заметное влияние на то, как общественность воспринимает ЕС, поскольку СМИ являются основным источником информации о Европейском Союзе. Между тем, СМИ все больше конкурируют за аудиторию и, следовательно, могут выбирать и формировать свои
  содержание с учетом общественных тенденций. Поскольку СМИ чаще сообщают о негативных тенденциях (например,g., рост евроскептицизма), и люди более восприимчивы к негативной информации, ожидается, что взаимные влияния между двумя областями образуют «спираль негатива». Заставить людей и СМИ становиться все более негативными по отношению к ЕС. Однако результаты показывают, что на общественность в основном влияют негативные, а не позитивные сообщения, но этот эффект не является взаимным. Другими словами, на СМИ не влияет общественное мнение. Это означает, что средства массовой информации делают общественность более скептической, но это не ведет к самоподкрепляющейся спирали.В главе 4 я исследую, влияют ли на индивидуальное отношение к иммиграции события в реальном мире (такие как иммигрантское население и приток иммиграции), а также сигналы средств массовой информации (например, значимость проблемы и значимость новостных сообщений). Часто утверждают, что размер мигранта
  Население напрямую влияет на иммиграционные настроения людей. Тем не менее, когда людей просят дать оценку иммигрантского населения в их стране, они редко бывают правы. СМИ являются предполагаемой причиной этого несоответствия, поскольку было обнаружено, что освещение в СМИ едва ли отражает связанные с иммиграцией события в реальном мире (RWD).Следовательно, я утверждаю, что СМИ имеют важное дополнительное влияние на отношение к иммиграции, помимо RWD. Результаты показывают, что приток иммигрантов значительно усиливает негативное иммиграционное отношение. Внимание СМИ также усиливает негативное отношение, тогда как положительное освещение в СМИ снижает его. Результаты показывают, что СМИ влияют на отношение к иммиграции помимо RWD.
  В последней эмпирической главе (глава 5) я объединяю евроскептицизм и иммиграционные установки в рамках одного исследования, исследуя восприятие политики ЕС в отношении иммиграции и управления пограничным контролем.Хотя СМИ часто используют более одного кадра для изображения политических проблем, предыдущие исследования обычно ограничиваются эффектами однокадровых сообщений. Однако весьма вероятно, что люди одновременно смотрят более одного кадра. Следовательно, в этом исследовании я фиксирую эту сложность эффектов кадрирования, исследуя влияние многокадровых сообщений (MFM) в двухволновом эксперименте. Основное внимание в этом исследовании уделяется конфликту (когда возникают разногласия между отдельными лицами, учреждениями или группами).
  подчеркнуто) и валентные рамки (изображение или упоминание проблемы в негативном или позитивном выражении) и их влияние на оценки деятельности ЕС в отношении иммиграции и пограничного контроля.В то время как формирование конфликта, как ожидается, укрепит отношения, формирование вэйланса, вероятно, изменит отношение людей. Поэтому я исследую, отменяют ли два кадра друг друга или все еще имеют эти предполагаемые эффекты, когда оба кадра присутствуют в одном сообщении. Результаты показывают, что более сильный фрейм конфликта заставляет людей становиться более стабильными, в то время как вэйлансный фрейм меняет их. Последний эффект ослабел незначительно, но оставался значимым при наличии конфликтного фрейма.Но как выводы этих четырех глав соотносятся с тенденцией роста евроскептицизма? В главах я обнаружил, что индивидуальные факторы, такие как социально-экономический статус, пол и крайне лево-правое положение, влияют на то, как человек думает о Европейском союзе. Кроме того, экономическая ситуация в странах ЕС также играет роль. Но эти факторы не претерпели структурных изменений между концом 1990-х и двумя 2000-ми, а это значит, что они не могут объяснить постепенный рост евроскептицизма. Чтобы понять рост, нам нужно исследовать факторы, которые действительно изменились за этот период.Один из основных выводов заключался в том, что негативные новости оказали более сильное влияние на отношение к ЕС, чем позитивные новости. Таким образом, систематическое увеличение количества негативных новостей о ЕС может дать объяснение этой тенденции. Хотя за этот период времени не наблюдается роста количества негативных новостей, наблюдается постоянное преобладание негативных новостей, что в конечном итоге также может привести к большему количеству негативных новостей.
  скептицизм. Кроме того, количество сообщений об иммиграции за тот же период постепенно увеличивалось.Мои результаты показали, что количество сообщений об иммигрантах приводит к отрицательному отношению к иммиграции, в то время как отрицательное отношение к иммиграции положительно коррелирует с отрицательным отношением к Европе. Вот почему средства массовой информации могут не только прямо, но и косвенно влиять на евроскептицизм. Но отношения несколько неоднозначные. Влияние положительных отчетов на отношение к иммиграции может уменьшить евроскептицизм, если имело место структурное снижение положительных иммиграционных сообщений.Но поскольку наши данные не показывают такой тенденции, это не способствует объяснению растущего евроскептицизма. Кроме того, присутствие групп иммигрантов, по-видимому, не повлияло на отношение к иммиграции, в то время как приток иммигрантов оказал небольшое, но значительное влияние. Однако, поскольку приток иммиграции был особенно большим в начале 1990-х годов, этот эффект не сказывается.
  Объясните, почему до конца 2000-х годов евроскептицизм постепенно усиливался.
  В целом, из этого можно сделать вывод, что повышенное внимание к проблеме иммиграции в СМИ способствует объяснению растущего евроскептицизма.Но еще более важный вывод заключается в том, что негативные новости влияют на рост евроскептицизма. Постоянное присутствие преимущественно негативного освещения в СМИ действительно может привести к росту евроскептицизма в Европе.

  Влияние пропорции конгруэнтности, целевого эксцентриситета и силы валентности на эффект метафорической конгруэнтности пространственной валентности в задаче суждения о валентности слова Задача суждения о валентности слова может быть отнесена к распространяющейся активации между пространственной концепцией и концепцией валентности (учетная запись активации) в той степени, в которой метафорическая ассоциация пространственной валентности актуальна для требования задачи (учет релевантности) и / или эпистемической функция, которую концептуальная метафора служит для уменьшения неопределенности, связанной с концепциями валентности (эпистемологический отчет).Результаты показали, что эффект метафорической конгруэнтности был больше, когда пропорция конгруэнтности была высокой (по сравнению с равной) и для целей с более сильной (по сравнению с более слабой) валентностью, но он не модулировался эксцентриситетом цели в zRT. В целом результаты трех экспериментов лучше соответствовали учетной записи релевантности, но не активационной или эпистемической учетной записи.

  Важно сначала обсудить, почему мы не получили значимого метафорического эффекта конгруэнтности в условии равной конгруэнтности в Эксперименте 1.Этот результат может быть отнесен на счет (некоторых) следующих причин: (а) недостаточная статистическая мощность из-за меньшего размера выборки, (б) меньшее количество наблюдений на одно условие и (в) подчеркивание равной пропорции конгруэнтности в экспериментальной инструкции. Что касается статистической мощности, поскольку ни одно из предыдущих исследований эффекта метафорической конгруэнтности пространственной валентности не принимало во внимание интересующие нас факторы, мы только проверяли, достаточно ли у наших экспериментов мощности для обнаружения эффекта метафорической конгруэнтности в каждом из условий, а не для определения. обнаружить взаимодействие, связанное с эффектом метафорической конгруэнтности.С N из 40 и Коэном d из 0,33 для эффекта метафорической конгруэнтности, который был оценен по значению F (4,47, т.е. t из 2,11), описанному в Huang et al. (2014) Исследование 1b, в котором использовалась та же задача и пул участников, что и в текущем исследовании, мощность для обнаружения основного эффекта метафорической конгруэнтности в каждом из условий составила 0,62 (при N, = 95 или 96), 0,88 (с N = 192) и 0,86 (при N = 183) в наших экспериментах 1–3, соответственно, на основе таблицы 2.3.5 в Коэне (1988). Хотя эксперименты 2 и 3 обладают достаточной мощностью, чтобы обнаружить эффект метафорической конгруэнтности в каждом из условий (поскольку переменной манипулировали внутри участников), этого не было в эксперименте 1, где между участниками манипулировали пропорцией конгруэнтности. Помимо меньшего размера выборки, количество наблюдений для каждого условия в Эксперименте 1 было уменьшено наполовину (т.е. 48) по сравнению с двумя другими экспериментами (т.е. 96), потому что половина слов была назначена для проб-заполнителей и, следовательно не входит в анализы.Наконец, в эксперименте 1 участникам подробно рассказали о конгруэнтных и неконгруэнтных испытаниях и сказали, что эти два типа испытаний будут равны или высоки в пропорции. Эта явная инструкция не использовалась в эксперименте 2 или 3 или в наших предыдущих экспериментах (например, Huang et al. 2014).

  Мы провели дополнительный эксперимент, чтобы проверить, можно ли воспроизвести основной эффект метафорической конгруэнтности в условии равной пропорции конгруэнтности, когда (а) размер выборки достаточно велик, чтобы обеспечить достаточную мощность (т.е., 192 участника для достижения статистической мощности 0,88), (b) количество наблюдений равно количеству наблюдений в экспериментах 2 и 3 (т.е. 96 на условие), и (c) нет явных указаний относительно конгруэнтности или неконгруэнтные испытания и их пропорции. Из-за вспышки коронавируса в Гонконге (январь – март 2020 г.) мы не смогли провести этот эксперимент в нашей лаборатории. Вместо этого мы запрограммировали этот эксперимент с помощью PsychoPy 3.2.4 (Пирс, Грей, Симпсон и др., 2019, см. Также Anwyl-Irvine, Dalmaijer, Hodges, & Evershed 2020; Bridges, Pitiot, MacAskill, & Pierce 2020), который был использован в предыдущих онлайн-экспериментах (например,г., Gallant 2020; Potthoff, La Face, & Schienle 2020) и провел эксперимент на онлайн-платформе (Павловия). Дизайн и процедура были очень похожи на условия равной конгруэнтности в Эксперименте 1, за исключением того, что было набрано 192 участника (средний возраст 20,29, стандартное отклонение 2,32, 138 женщин), количество наблюдений составляло 96 для каждого условия (т. Е. Включая экспериментальные и «экспериментальные»). наполнитель »в анализах), и инструкция не содержала никакой информации о конгруэнтности или соотношении конгруэнтных и неконгруэнтных испытаний (т.е., та же инструкция, что и в экспериментах 2 и 3 и наших предыдущих работах, например, Huang et al. 2014). [Примечательно, что параметры, такие как тип шрифта (Arial), программ, созданных PsychoPy, могут отличаться от параметров E-Prime, то есть программного обеспечения, которое мы использовали для экспериментов, проводимых в лаборатории. Кроме того, мы не могли строго контролировать размер экрана компьютера, когда участники выполняли задание на онлайн-платформе Pavlovia, поэтому размер шрифта и положение стимулов могли не совпадать с теми, которые использовались в эксперименте 1, проведенном в лаборатории.] Из-за низкой точности (<70%) мы исключили одного участника и четыре отрицательных и два положительных целевых слова в следующих анализах. Результаты описательной статистики и стандартного дисперсионного анализа приведены в Таблице 13 и «Приложении 6» соответственно. Общее SD в RT было больше в этом последующем эксперименте, чем в экспериментах 1-3, возможно, из-за разницы между сбором данных онлайн и в лаборатории. Тем не менее, учитывая, что наши RT-анализы были основаны на стандартизированных RT, интерпретация наших результатов должна меньше зависеть от общей скорости обработки отдельных участников.Синтаксис и результаты анализа LME представлены в таблицах 14 и 15. Мы получили значительную валентность × положение для zRT и точности, воспроизводя типичный эффект метафорической конгруэнтности. Мы объединили данные этого последующего эксперимента с условием высокой пропорции конгруэнтности в эксперименте 1 и проверили, был ли эффект метафорической конгруэнтности все еще значительно сильнее в условии высокой пропорции конгруэнтности, с осторожностью, что были различия в процедурах (например, собранные лаборатория vs.онлайн-платформу) и дизайн (например, вдвое больше наблюдений на условие в последующем эксперименте Эксперимента 1) между двумя условиями. Эффект метафорической конгруэнтности был сильнее в условии высокой пропорции конгруэнтности в эксперименте 1 (56 мс, 5,17%), чем условие равной пропорции конгруэнтности в последующем эксперименте (19 мс, 0,54%), оба пс <0,001, η p 2 > 0,13, что согласуется с нашим выводом в эксперименте 1. Короче говоря, мы получили значительный эффект метафорической конгруэнтности в условии равной пропорции конгруэнтности.Это предполагает, что исследователи должны позаботиться о статистической мощности (и размере выборки) и количестве наблюдений для каждого условия в экспериментах, которые исследуют эффект метафорической конгруэнтности в будущих исследованиях.

  Таблица 13 Описательная статистика в последующем эксперименте 1-го эксперимента Таблица 14 Оценки модели LME (на основе zRT) для основных и взаимодействующих эффектов в последующем эксперименте 1-го эксперимента Таблица 15 Оценки модели LME (на основе точности ) для основных эффектов и эффектов взаимодействия в последующем эксперименте Эксперимента 1

  Влияние на счета активации, эпистемологии и релевантности

  В литературе по социальному восприятию были убедительные доказательства эпистемических функций, которые концептуальные метафоры играют в снижении неопределенностей в социальном восприятии. (е.г., Кифер и др. 2014; Ландау и др. 2014, 2015). Если концептуальная метафора пространственной валентности также выполняет эту эпистемическую функцию, участники должны с большей вероятностью использовать метафорическую ассоциацию пространственной валентности, когда они более не уверены в валентности слова цели в задаче суждения о валентности. Данные участники могут чувствовать себя более неуверенно: (а) когда им нужно судить о целях со слабой (по сравнению с сильной) валентностью и (б) когда им говорят, что пропорция конгруэнтных и неконгруэнтных испытаний равна (vs.высокий), они будут больше полагаться на метафорическую ассоциацию пространственной валентности, чтобы ответить, и, в свою очередь, произведут больший эффект метафорической конгруэнтности для целей со слабой (по сравнению с сильной) валентностью и когда пропорция конгруэнтности равна (по сравнению с высокой). Однако это предсказание не согласовывалось с текущим выводом о том, что больший эффект метафорической конгруэнтности имел место для целей с более сильной валентностью, чем для целей с более слабой валентностью, и в условии высокой пропорции конгруэнтности, чем в условии равной пропорции конгруэнтности.Следовательно, эпистемологическое описание не может быть напрямую обобщено для объяснения результатов концептуальных метафор, не связанных с социальным восприятием.

  Для дальнейшего тестирования аккаунтов активации и релевантности относительно того, будет ли эффект метафорической конгруэнтности больше для целей с относительно сильной валентностью, чем для целей с относительно слабой валентностью, мы провели корреляционный анализ наших данных, чтобы проверить взаимосвязь между валентностью целевого слова и метафорической конгруэнтностью. эффект, учитывая относительно большой диапазон валентности целевого слова после сворачивания положительных и отрицательных слов.Сначала мы вычислили оценку разницы, вычтя zRT / коэффициенты ошибок, которые нацелены на слова, представленные вверху, из zRT / коэффициенты ошибок, которые нацелены на слова, представленные внизу, а затем проверили, будет ли положительная корреляция между этой оценкой разницы и целевой слово валентность. Целевые слова с более отрицательной валентностью приведут к более быстрому zRT и / или меньшему количеству ошибок, когда они появляются внизу, чем вверху (то есть, более отрицательные оценки разницы), тогда как слова с более положительной валентностью приведут к более быстрому zRT и / или меньшему количеству ошибок. ставки, когда они появляются вверху, чем внизу (т.е., больше положительных оценок разницы). В эксперименте 1 результаты показали, что положительная и значимая корреляция в условии высокой пропорции конгруэнтности, r = + 0,56, p <0,01 для zRT и r = + 0,46, p <0,01 для частоты ошибок, но не в условии равной пропорции конгруэнтности, r = + 0,003, p = 0,96 для zRT и r = — 0,03, p = 0,68 для частоты ошибок. Это имело место после учета посторонних переменных (длина слова, возбуждение, конкретность и знакомство) (высокая степень конгруэнтности: r = + 0.55, p <0,01 для zRT и r = + 0,48, p <0,01 для частоты ошибок; равная пропорция конгруэнтности: r = — 0,01, p = 0,90 для zRT и r = — 0,04, p = 0,57 для коэффициентов ошибок). В эксперименте 2 корреляция также была положительной для zRT, r = + 0,14, p = 0,054 и частоты ошибок, r = + 0,25, p <0,01, в удаленных условиях и для zRT, r = + 0.17, p = 0,02, но не для частоты ошибок, r <+ 0,01, p = 0,998, в близком состоянии. Так было после учета посторонних переменных (дальний: r = + 0,15, p = 0,047 для zRT и r = + 0,24, p <0,01 для частоты ошибок; около: r = + 0,16, p = 0,03 для zRT и r = + 0,02, p = 0,84 для частоты ошибок). В эксперименте 3 корреляция снова была положительной для zRT, r = + 0.18, p = 0,02, а частота ошибок, r = + 0,11, p = 0,16. Это имело место после учета посторонних переменных: r = + 0,16, p = 0,04 для zRT и r = + 0,10, p = 0,20 для частоты ошибок. Наконец, в последующем эксперименте Эксперимента 1 корреляция была положительной для zRT, r = + 0,21, p <0,01 и частоты ошибок, r = + 0,15, p = 0,04. Так было после учета посторонних переменных, r = + 0.20, p <0,01 для zRT и r = + 0,15, p = 0,04 для частоты ошибок.

  Эти положительные корреляции обеспечили поддержку как для активации, так и для релевантных учетных записей. Тем не менее, учет активации может не объяснить, почему была более сильная корреляция в условии высокой пропорции конгруэнтности в Эксперименте 1, чем в любом из условий целевого эксцентриситета, которые можно рассматривать как условие равной пропорции конгруэнтности, в Эксперименте 2 и в продолжении Эксперимента 1. эксперимент.В отличие от этого, теория релевантности утверждает, что манипулирование высокой долей конгруэнтности на уровне списка в Эксперименте 1 может побудить участников больше полагаться на метафорическую ассоциацию пространственной валентности, которая может облегчить их суждения о валентности, так что эффект метафорической конгруэнтности был более значительным. чувствительны к валентности слова цели в этом состоянии, чем когда пропорция конгруэнтности была равной в эксперименте 2. Это можно было подтвердить ортогональным манипулированием как долей конгруэнтности, так и силой валентности в будущих исследованиях.С другой стороны, учитывая в целом слабую корреляцию между силой валентности и эффектом метафорической конгруэнтности, можно было бы задаться вопросом, обязательно ли сильно коррелирует сила метафорической ассоциации пространственной валентности с силой валентности. Несмотря на то, что «небеса» имеют высокую валентность и сильно связаны с вертикальным пространством, некоторые слова-эмоции могут не иметь такой сильной связи с вертикальным пространством. Например, «восход» может иметь не такую ​​высокую валентность, как «чудо», но он может быть более тесно связан с вертикальным пространством (см., E.g., Dudschig, de la Vega, & Kaup 2015, за аналогичную идею). Таким образом, будущие исследователи должны более точно измерить связь между пространством и валентностью в крупномасштабном исследовании норм, чтобы классифицировать слова с положительной или отрицательной валентностью, которые больше или меньше связаны с вертикальным пространством, и предоставить дополнительный тест для активации.

  Примечательно, что манипуляции с пропорциями конгруэнтности отличались от таковых (например, пропорции связанных пар простое-целевое значение) в литературе по семантическому праймингу.В частности, манипулирование долей родства в парадигме семантического прайминга часто подразумевалось, что участникам не сообщали никакой информации о доле связанных пар первичный-целевой (например, Neely 1991; Neely & Keefe 1989; Neely et al. 1989; но см. Hutchison. 2007). В отличие от этой неявной манипуляции, в нашем Эксперименте 1 участники были явно проинформированы о манипуляции пропорциями конгруэнтности. Когда манипуляция пропорцией конгруэнтности делается неявной (т. Е. Участникам не сообщается никакой информации о доле конгруэнтных испытаний), возможно, что участники смогут получить информацию о доле конгруэнтности во время эксперимента и использовать ее для лучшего выполнения задачи, даже если они не обязательно осознают это.Возможно, что релевантность задачи может играть роль в модулировании эффекта метафорической конгруэнтности только тогда, когда манипуляция пропорцией конгруэнтности является явной, но не когда она неявная, что может быть проверено в будущих исследованиях.

  Последствия для альтернативных счетов

  Хотя в текущем исследовании мы сосредотачиваемся на активах, эпистемических и релевантных счетах, важно размышлять о последствиях текущих выводов для других счетов в литературе, даже если они не обязательно были разработаны чтобы объяснить влияние переменных, которыми мы манипулируем, на эффекты метафорической конгруэнтности.Сначала мы рассмотрим три описания концептуальных метафор, а затем два рассказа за пределами литературы по концептуальным метафорам.

  Santiago et al .’s (2011) теория когерентных рабочих моделей

  Согласно этой теории (см. Также Сантьяго и др. 2012), эффект метафорической конгруэнтности возникает только тогда, когда внимание участников направлено на исходный или целевой домен (то есть на пространство или валентный домен в нашем случае). Эта теория очень похожа на учет релевантности в том смысле, что участники должны осознавать релевантность метафорической ассоциации пространственной валентности, как только они (направляются) уделяют внимание положению (т.е., пробел) и валентность целевых слов. В наших экспериментах мы представили три последовательных фиксации, чтобы ориентировать внимание участников на расположение предстоящих целевых слов, поэтому в соответствии с теорией согласованных рабочих моделей ориентированная пространственная информация оказывала влияние на последующие суждения участников о валентности. Чтобы объяснить результаты, касающиеся эффектов пропорции конгруэнтности и силы валентности, можно предположить, что чем чаще цель появлялась в конгруэнтной позиции или чем сильнее валентность слова цели, тем более вероятно, что внимание участников будет направлено на позицию (аналогично о механизме предполагаемого ожидания в литературе по семантическому праймингу см. Neely et al.1989) или валентности слова, тем сильнее будет эффект метафорической конгруэнтности. Эксцентриситет цели не повлиял на эффект метафорической конгруэнтности, потому что вероятность того, что внимание участников будет направлено на позиции, может быть одинаковой, независимо от того, появляются ли целевые слова далеко или рядом с центром экрана. Короче говоря, теория согласованных рабочих моделей Сантьяго и др. Может разделять гипотезы, аналогичные нашей оценке релевантности, и, таким образом, подтверждаться текущими выводами.

  Языковой опосредованный vs.эмпирическое происхождение концептуальных метафор

  Развитие отображения источника и цели в концептуальных метафорах может быть опосредовано использованием языка и / или сенсомоторным опытом. Различие между языковым и эмпирическим происхождением концептуальных метафор может привести к различным предсказаниям для текущих экспериментов. Согласно языково-опосредованной точке зрения (например, Бородицкий 2000), после многократного использования метафор в повседневном языке реляционная структура конкретной исходной области может быть сохранена в абстрактной целевой области.Например, частые пространственные выражения, говорящие о валентности в повседневном языке (например, «подбадривают вверх, » для счастья и «отпускают вниз, » для разочарования) могут мотивировать создание аналогий и направлять отображение структуры в пространстве и пространстве. валентные домены. С другой стороны, эмпирическая точка зрения предполагает, что определяющим фактором развития концептуальной метафоры является эмпирическая корреляция между обработкой конкретных и абстрактных областей (например,г., Casasanto 2008; Casasanto & Gijssels, 2015; Лакофф 2008, 2012). Люди используют свой конкретный сенсомоторный опыт, чтобы понять абстрактные идеи, такие как валентность. Например, сенсомоторный опыт в раннем детстве может быть связан с положительными эмоциями (например, вставанием) или отрицательными эмоциями (например, падением) (например, Tolaas 1991). Вертикальные позы часто ассоциируются с позитивным настроением, а наклонные позы — с негативным (например, Oosterwijk, Rotteveel, Fischer, & Hess 2009).

  Согласно языковой опосредованной точке зрения, эффект метафорической конгруэнтности может зависеть от степени распространения активации через пространственно-валентную метафорическую ассоциацию, которая предположительно коррелирует с силой валентности в текущем исследовании. Таким образом, эта точка зрения может предсказать больший эффект метафорической конгруэнтности для слов с более сильной валентностью, чем для слов с более слабой валентностью. Хотя результаты эксперимента 3 соответствовали этому предсказанию опосредованного языком представления, неясно, как он мог объяснить влияние пропорции конгруэнтности на эффект метафорической конгруэнтности, поскольку на силу метафорической ассоциации пространственной валентности не должно влиять список. контекст.С другой стороны, согласно эмпирической точке зрения, эффект метафорической конгруэнтности может уменьшаться за счет степени, в которой сенсомоторная обработка задействована (или была) во время (или до) обработки целевых слов. Манипуляция эксцентриситетом цели может предположительно влиять на глазодвигательную обработку участников, которая была сильнее, когда цель появлялась в дальнем (а не в ближнем) месте по отношению к центру экрана. Предыдущие исследования траектории саккад показали, что семантическая обработка валентности слова может задействовать пространственные особенности вдоль вертикального пространства, даже если это не имеет отношения к требованиям задачи (например,g., Gozli, Chow, Chasteen, & Pratt, 2013). Следовательно, эмпирический взгляд может предсказать влияние эксцентриситета цели, при этом эффект метафорической конгруэнтности будет больше для целей, появляющихся в дальнем месте, чем для тех, которые появляются в ближнем месте. Результаты эксперимента 2 не соответствовали этому прогнозу, потому что мы не обнаружили значительного влияния эксцентриситета цели на эффект метафорической конгруэнтности. Важно отметить, что текущие эксперименты не были предназначены для проверки между представлением, опосредованным языком, и представлением, основанным на опыте.На самом деле, прогнозы для некоторых из наших манипуляций не очень ясны (например, опосредованный языком взгляд на эффект эксцентриситета цели и опытный взгляд на эффект силы валентности). Будущие исследователи должны изучить другие манипуляции, которые могли бы более четко различать предсказания опосредованных языком и экспериментальных взглядов на концептуальные метафоры.

  Симметричный и асимметричный RT-паттерн валентности × Взаимодействие позиций

  Стоит задуматься о том, могут ли наши выводы соответствовать теории концептуальных метафор Лакоффа и Джонсона (1999) и теории полярности Лакенса (2012).Согласно теории концептуальной метафоры, эффект метафорической конгруэнтности пространственной валентности возникает, когда участники быстрее реагируют на положительные слова, которые появляются вверху, чем те, которые появляются внизу и , на отрицательные слова, которые появляются внизу, чем те, которые появляются внизу. вершина. То есть взаимодействие валентность × положение происходит с симметричным RT-шаблоном для положительных и отрицательных слов. Однако некоторые исследования показали асимметричный паттерн RT: разница между верхним и нижним значениями наблюдается только в положительных словах, но не в отрицательных (например.г., Лакенс 2011, 2012; Lynott & Coventry 2014). Этот последний паттерн может быть лучше приспособлен с учетом полярности, чем с помощью теории концептуальных метафор. Согласно учёту полярности, каждое измерение состоит из полярных противоположностей (например, хорошо-плохо или вверх-вниз) и имеет конечную точку по умолчанию (+ полярную) и соответствующую противоположную конечную точку (-полярную) (Proctor & Cho 2006). Конечная точка + полярности (положительная или верхняя) имеет преимущество обработки перед конечной точкой -полярной (отрицательной или нижней, например, Clark & ​​Chase 1974).Как постулировал Lakens (2012), четыре типа преимуществ обработки данных способствуют возникновению эффекта метафорической конгруэнтности пространственной валентности. Во-первых, люди воспринимают положительные слова быстрее, чем отрицательные. Во-вторых, слова, представленные в верхней позиции, обрабатываются быстрее, чем слова, представленные в нижней позиции. В-третьих, в задаче бимануального ответа ответы обычно кодируются как да / нет, положительный / отрицательный или истинный / ложный. Ответы быстрее, если они закодированы как + полярный (да, положительный или истинный), чем — полярный (нет, отрицательный или ложный) (Clark & ​​Brownell 1975).В-четвертых, основанный на принципе соответствия полярности Проктора и Чо, реакции быстрее, когда полярности концептуальных и перцептивных измерений стимула перекрываются (то есть положительные слова, представленные вверху, и отрицательные слова, внизу), чем когда они не пересекаются. После суммирования всех четырех типов преимуществ обработки, RT-модель эффекта пространственно-валентной метафорической конгруэнтности ожидается следующим образом: люди могут быстрее реагировать на положительные слова, которые появляются вверху, чем внизу экрана, но они могут реагировать. одинаково быстро к отрицательным словам, появляются ли они вверху или внизу.Этот асимметричный шаблон RT, предсказанный учётной записью полярности, отличается от симметричного шаблона RT, предсказанного Теорией концептуальных метафор. В текущем исследовании для условий, которые производили значительные метафорические эффекты конгруэнтности, мы наблюдали симметричный RT-паттерн в условии высокой пропорции конгруэнтности Эксперимента 1 [для положительных слов: t (94) = 8,73, p <0,01; для отрицательных слов: t (94) = — 3,74, p <0,01], что соответствует теории концептуальных метафор.Однако в условиях дальней связи Эксперимента 2 и условиях сильной валентности Эксперимента 3 мы получили картину, согласующуюся с учётом полярности. Была разница между верхними и нижними позициями в положительных словах, t (191) = 2,00, p = 0,047 и t (182) = 3,99, p <0,01 соответственно, но не в отрицательных словах , t (191) = — 0,95, p = 0,35 и t (182) = 0,33, p = 0,74 соответственно. Наконец, в условиях близости Эксперимента 2 мы обнаружили значительную разницу как в положительных, так и в отрицательных словах, но они были в одном направлении: t (191) = 4.82, p <0,01 и t (191) = 2,02, p = 0,045. В последующем эксперименте Эксперимента 1 разница в положительных и отрицательных словах также была в одном направлении, но она была значимой для положительных слов и лишь незначительно для отрицательных слов, t (190) = 5,11, p <0,01 и t (190) = 1,89, p = 0,06. Следовательно, ни теория концептуальных метафор, ни учет полярности не могут полностью учесть весь текущий RT-паттерн взаимодействия валентность × положение.Кроме того, ожидается дальнейшее развитие этих двух объяснений, чтобы объяснить, почему сила валентности и пропорция конгруэнтности, но не целевой эксцентриситет, могут модулировать эффект метафорической конгруэнтности пространственной валентности.

  Счет управления вниманием

  Поскольку пространственная и валентная информация может согласовываться или противоречить в текущей задаче, влияние пропорции конгруэнтности, полученное нами в метафорическом эффекте конгруэнтности в Эксперименте 1, может следовать паттерну, описанному в исследованиях контроля внимания ( е.г., Botvinick et al. 2001; Багг, Якоби и Тот 2008). В частности, когда доля конгруэнтности увеличивалась, потребность участников в контроле внимания уменьшалась, потому что в большинстве испытаний они могли просто следовать метафорической ассоциации при оценке валентности слова. Это ускорило RT участников и / или привело к меньшему количеству ошибок в конгруэнтных испытаниях, но могло также задержать их RT и / или привести к большему количеству ошибок в неконгруэнтных испытаниях, потому что участникам нужно было оправиться от попыток судить валентность слова на основе конгруэнтности. пространственная информация, когда она на самом деле неверна.Наблюдение за средними клетками в Эксперименте 1 (см. Таблицу 4) подтвердило эту точку зрения. По сравнению с условием равной пропорции конгруэнтности, в условии высокой доли конгруэнтности участники действительно показали более длительное время ожидания и более высокую частоту ошибок в неконгруэнтных испытаниях (высокий: 927 мс против равного: 864 мс; высокий: 9,9% против равного: 7,6%) и меньшую ошибку. частота (но схожая RT) в совпадающих исследованиях (высокая: 871 мс против равной: 868 мс; высокая: 4,8% против равной: 7,9%). [Возможно, нецелесообразно сравнивать условие высокой пропорции конгруэнтности Эксперимента 1 с последующим экспериментом Эксперимента 1 (условие «равной пропорции конгруэнтности») из-за процедурных различий (например,g., количество наблюдений для каждого условия.)] Это объясняет, почему эффект метафорической конгруэнтности был больше в условии пропорции высокой и равной конгруэнтности. Хотя этот отчет о контроле внимания мог бы объяснить влияние пропорции конгруэнтности на эффект метафорической конгруэнтности в Эксперименте 1, неясно, как он мог приспособиться к результатам Эксперимента 3. Учитывая, что цели с сильной или слабой валентностью смешивались в Задача, маловероятно, что потребность участников в контроле внимания может варьироваться от испытания к испытанию в зависимости от силы валентности.Тем не менее, будущие исследования должны выявить влияние контроля внимания и актуальности задачи на эффект метафорической конгруэнтности.

  Лексический прайминг против конкуренции ответов

  Важно разобраться, можно ли приписать текущие результаты распространяющейся активации в лексическом прайминге и / или конкуренции ответов в категориальном прайминге, проблеме, часто рассматриваемой в литературе по аффективному праймингу (например, Voss , Rothermund, Gast, & Wentura 2013). Эффект конгруэнтности из-за распространяющейся активации в лексическом праймировании (далее счет лексический прайминг ) аналогичен объяснению счета активации: участники быстрее выносили суждения о валентности слов с конгруэнтной валентностью, чем с неконгруэнтной валентностью, как с активацией пространственного прайма. (управляемые сенсомоторным опытом участников — движением вверх или вниз в окуломоторной обработке) могут распространяться на целевые концепции через метафорическую ассоциацию пространственно-валентной связи.Этот учет постулирует, что прайминг действует на этапе лексического доступа к целевому слову: конгруэнтное (по сравнению с неконгруэнтным) пространственное простое число облегчает кодирование и идентификацию последующего целевого слова, ускоряет доступность его семантической информации, включая валентность, и повороты производит эффект метафорической конгруэнтности. Следовательно, эта учетная запись лексического прайминга может иметь тот же набор прогнозов, что и учетная запись активации для текущих экспериментов.

  Напротив, конкуренция ответов при категориальном праймировании (далее счет конкуренция ответов ) также может играть роль в эффекте конгруэнтности.Хотя пространственные простые числа конгруэнтны или неконгруэнтны целевым словам с положительной или отрицательной валентностью, стоит отметить, что они также конгруэнтны или несовместимы с положительной или отрицательной реакцией участников на целевые слова. Например, в типичном эксперименте по аффективному праймингу положительному и отрицательному целевому слову, классифицируемым в соответствии с их валентностью, предшествуют положительные или отрицательные простые числа. Очевидно не относящаяся к делу информация премьер-министра может спровоцировать у участников тенденцию к определенному ответу.Если этот предварительно активированный ответ согласуется с ответом, требуемым соответствующей информацией в целевом слове, ответ упрощается. Напротив, если простое число активирует ответ, конфликтующий с ответом, который требуется для целевого слова, возникнет задержка в ответе. Этот счет конкуренции ответов предсказывает эффект конгруэнтности только тогда, когда измерение, по которому связаны основное и целевое значение, является релевантным для задачи (например, текущее исследование, в котором требуется задача, т. Е., оценка валентности, была связана с реакциями, которые были предварительно активированы пространственным праймом). Таким образом, этот счет конкуренции ответов может использовать тот же набор прогнозов, что и счет релевантности для текущих экспериментов.

  Чтобы протестировать учетную запись лексического прайминга по сравнению с учетной записью конкуренции ответов (и аналогично, учетную запись активации и учетную запись релевантности), тип задачи может быть изменен, вместо того, чтобы просто использовать задачу оценки валентности, которая всегда затрагивает целевой домен пространственной -валентная метафорическая ассоциация.Например, можно использовать лексическое решение или именование слов (аналогичную идею см. Dudschig et al. 2015). Счет конкуренции ответов (и счет релевантности) будет предсказывать эффект метафорической конгруэнтности только тогда, когда задача релевантна целевой области пространственно-валентной метафорической ассоциации, но лексическое праймирование (и учет активации) будет предсказывать эффект метафорической конгруэнтности независимо от релевантности задачи целевой области пространственно-валентной метафорической ассоциации.То есть эффект метафорической конгруэнтности должен иметь место даже в задаче, такой как лексическое решение, которая не затрагивает обработку валентности слова, потому что целевые слова, а не только информация об их валентности, должны были быть активированы до тех пор, пока активация распространения пространственного штриха. С другой стороны, детальный анализ (например, модели диффузии в Voss et al.2013) может быть выполнен для отслеживания различных этапов обработки концептуальных метафор. В частности, лексический прайминг с большей вероятностью может иметь место на более ранней стадии обработки, тогда как конкуренция ответов с большей вероятностью может происходить на более поздней стадии обработки, вызывая эффект метафорического соответствия.Затем это может быть проверено между учетной записью активации и учетной записью релевантности. Тем не менее, эти аналитические методы, такие как модель диффузии (например, Voss, Voss, & Lerche 2015), квантиль (например, de Wit & Kinoshita 2015), винсентиль (например, Tse, Hutchison & Li 2011) и экс-гауссовский Распределение RT (например, Tse, Balota, Yap et al. 2010) редко использовалось в исследованиях концептуальных метафор. Насколько нам известно, только в одном исследовании использовался анализ винсентилей (например, Huang, Tse, & Xie, 2018) для изучения метафорической ассоциации яркости и валентности в задачах типа Струпа и прайминга.

  Заключение

  Настоящие эксперименты проверяли активацию, эпистемологию и релевантность для эффекта метафорической конгруэнтности пространственной валентности. Основываясь на трех экспериментах, мы пришли к выводу, что эффект, скорее всего, связан с тем, насколько метафорическая ассоциация актуальна для спроса на задание. Когда активация метафорической ассоциации пространственной валентности может способствовать выполнению задачи суждения о валентности (например, когда в задаче высока доля совпадающих испытаний и когда валентность целевого слова сильна), люди с большей вероятностью будут полагаться на это. ассоциация для ответов.Вопреки этому объяснению релевантности, ни активация, ни эпистемологический учет не могли дать объяснения всем текущим открытиям. В будущих исследованиях следует использовать другие манипуляции, которые могут повлиять на релевантность задачи, чтобы определить возможные граничные условия для релевантности задачи в качестве объяснительного описания и изменить существующие учетные записи (например, концептуальную теорию метафор), чтобы приспособить модулирующую роль пропорции конгруэнтности и силы валентности в пространственном эффект метафорической конгруэнтности валентности.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.